De Nederlandse Assistenten Site

Doktersassistent

Als doktersassistent assisteer je een huisarts of medisch specialist bij onderzoek, bij de behandeling van patiënten en op administratief gebied

Als doktersassistent moet je zorgvuldig werken. Zowel bij het doen van onderzoekjes als bij het bijhouden van de administratie. Op drukke momenten moet je veel dingen tegelijk doen en lang achter elkaar door kunnen werken zonder fouten te maken.

Je krijgt veel te maken met patiënten die bang zijn of tegen een onderzoek opzien. Daarom is het belangrijk dat je je in hun situatie kunt verplaatsen, zodat je ze kunt geruststellen. Omdat je snel veel verschillende mensen achter elkaar helpt, moet je dus vlot kunnen omschakelen van de ene situatie naar de andere.

Je werkt onder direct toezicht van de (huis)arts en hebt te maken met uitgebreide voorschriften, waaraan je je heel nauwgezet moet houden. Een van die voorschriften is het beroepsgeheim.

Kortom, wat je nodig hebt is: concentratie, inlevingsvermogen, organisatietalent, communicatieve vaardigheden.

Een doktersassistent heeft veel verschillende taken en daarmee een afwisselende baan. In Nederland zijn ongeveer 26.000 doktersassistenten werkzaam, waarvan bijna de helft (ca. 12.000) werken in een huisartsenvoorziening. Binnen de gezondheidszorg kun je op veel verschillende plaatsen aan het werk en heb je ook carrièremogelijkheden. Voor de doktersassistenten zijn er drie functiegroepen opgesteld, nl. Doktersassistent A (schaal 4), Doktersassistent B (schaal 5) en Leidinggevend Doktersassistent (schaal 6). Zie ook voor meer informatie deze link. Op deze pagina vind je ook de salarissentabellen in de CAO en ook de functiewaarderingen voor functies die in de huisartsenzorg voorkomen. Bij de functiewaardering is ook een duidelijke functieomschrijving weergegeven.

Registratie Kwaliteitsregister
Voor Doktersassistenten is er een Kwaliteitsregister (KABIZ). Hiermee laat de Doktersassistent zien dat zij een gediplomeerde professionele beroepsbeoefenaar is, die kwaliteit levert en haar vakkennis en deskundigheid op peil houdt. Herregistratie van ingeschreven doktersassistenten vindt elke vijf jaar plaats en is alleen mogelijk indien leden in die vijf jaar aan de gestelde kwaliteitscriteria hebben voldaan. Lees meer …

Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH)

Een SOH-er is een goed opgeleide assistente die de logistiek van het (eigen) spreekuur waarborgt door semi-spoedeisende patiënten de aandacht te geven die ze nodig hebben. Van allergische reacties tot brandwonden, vaak is snel duidelijk of een spoedbehandeling nodig is en hoeft de huisarts er niet noodzakelijk bij te komen. De SOH kan zelfstandig klein letsel en veel voorkomende klachten afhandelen of doorverwijzen indien nodig. Dit biedt de huisarts rust in zijn dagelijkse spreekuur of tijdens de dienst op de HAP waardoor hij meer tijd heeft voor complexere problematiek. Voor vijftien veel voorkomende klachten zijn protocollen ontwikkeld. Leerpunt Koel en DOKh geven deze cursus van 7 bijeenkomsten à 3 uur.

Triagist

Als doktersassistent kan je je ook specialiseren tot Triagist. De triagist fungeert als poortwachter voor de spoedeisende hulp op een huisartsenpost. Zij beoordeelt de zorgvraag van de patiënt op urgentie en indiceert een vervolgtraject (consult, zelfzorgadvies, bezoek huisarts). 

Vereiste competenties Triagist 

 • Opvangen van de patiënt (klantgericht werken), 
 • Hulpvraag vaststellen, 
 • Urgentie bepalen en vervolgtraject indiceren (telefonische triage), 
 • Urgentie bepalen en vervolgtraject indiceren (fysieke triage), 
 • Informeren over vervolgtraject, 
 • Adviseren over wat de patiënt moet doen, 
 • Medisch-technische handelingen uitvoeren of de huisarts daarbij assisteren, 
 • Werkprocessen organiseren, 
 • Patiënt-, intake- en triagegegevens vastleggen, 
 • Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines, 
 • Eigen grenzen bewaken, 
 • Ontwikkelen en onderhouden professionele rol, 
 • Zorgen voor een goede kwaliteit van het af te leveren werk.

Let op: Het diploma triagist is vijf jaar geldig. Verlenging (herregistratie) is mogelijk indien aan bepaalde kwaliteitseisen wordt voldaan. Deze werkwijze waarborgt een continue kwaliteit van de triage. De triagist en/of HDS waar de triagist werkzaam is, moet bij Calibris de aanvraag indienen vóórdat het diploma verloopt. De behandeling van een aanvraag neemt circa zes weken in beslag. Lees hierover meer op de site van Calibris via deze link.

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH)

Als doktersassistent kan je je ook specialiseren tot Praktijkondersteuner Huisartsenzorg. Je moet hiervoor een 2-jarige bedrijfsopleiding op HBO-niveau volgen. Een stage of werkplek is noodzakelijk voor het volgen van deze opleiding.

De POH houdt zich bezig met preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie bij specifieke groepen patiënten, in het bijzonder die met chronische aandoeningen. De POH leert de patiënt omgaan met zijn beperkingen, stimuleert de zelfredzaamheid en een gezonde leefstijl. Ook speelt de POH vaak een coördinerende rol in de samenwerking tussen wijkteams en andere zorgverleners.

Wat doet precies een Praktijkondersteuner Huisartsenzorg?

 • Inventariseert de klachten van de patiënt, binnen de context,
 • Gaat na welke betekenis deze klachten hebben voor het ziektebeloop van de patiënt, en welke gevolgen deze hebben voor het functioneren van de patiënt en zijn leefomgeving,
 • Bepaalt de prognose van de patiënt resp. schat deze in,
 • Gaat na welke gedragsfactoren dan wel emotionele factoren samenhang hebben met de klachten van de patiënt,
 • Benoemt adequate interventiemethoden, die passend zijn bij de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt en zijn leefomgeving, bespreekt deze met de patiënt en kan hem zo nodig helpen een keuze te maken,
 • Formuleert in overleg met de patiënt een beoogd resultaat en geeft, indien nodig of gewenst, een resultaatindicator hiervoor aan,
 • Voert de gekozen interventiemethode uit op methodische wijze,
 • Houdt rekening met interventies van andere zorgverleners; en stemt de interventies af met activiteiten van andere hulpverleners en instanties,
 • Reageert (pro)actief op psychosociale, economische en biologische factoren die de gezondheid van patiënten beïnvloeden,
 • Maakt de gekozen interventie inzichtelijk en verantwoordt deze,
 • Beschikt over basiskennis van anatomie, fysiologie en pathologie zodanig dat vroegtijdige herkenning van aandoeningen mogelijk is (en verwezen kan worden naar de huisarts),
 • Bepaalt of de patiënt (terug-)verwezen moet worden naar de huisarts of andere zorgverlener of instelling,
 • Bewaakt de kwaliteit van de eigen zorgverlening en verbetert deze zo nodig.

Klik hier voor meer informatie. NB Nu al willen bepaalde Hogescholen niet meer doktersassistentes of MBO-verpleegkundigen opleiden tot POH. In bepaalde regio’s van Nederland is een groot tekort aan POH’s. Alleen in die regio’s bieden een viertal onderwijsaanbieders, te weten AvansPlus in Breda, Saxion in Enschede, Transfergroep in Rotterdam en Inholland Academy in Amsterdam, voorlopig nog de opleiding POH-S voor doktersassistenten en MBO-verpleegkundigen nog aan. Voor toelating van deze opleiding vindt er een assessment plaats, waarmee het beginnend HBO werken denkniveau van de deelnemer wordt getoetst.

Na je studie voor Praktijkondersteuner Huisartsenzorg kun je ook nog kiezen voor de opleiding POH-GGZ. De functie praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) is een nog jonge functie in de huisartsenpraktijk. Daar waar de Praktijkondersteuner (POH Somatiek) zich vooral richt op het begeleiden van chronisch zieken (Diabetes Mellitus type 2, astma/ COPD en patiënten met (risico op) hart- en vaataandoeningen) en ouderen richt de POH-GGZ zich vooral op mensen met psychisch aandoeningen.

Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH)

Vanwege de groeiende groep oudere patiënten en patiënten met een hoog complexe zorgvraag heeft de huisartsenzorg eveneens behoefte aan een PVH. Deze patiënten hebben een combinatie van problemen, zoals cognitieve beperkingen, functionele beperkingen, twee of meerdere chronische ziekten tegelijk, psychosociale problematiek of maatschappelijk isolement. Voor deze zorgtaken is een andere deskundigheid nodig en iemand moet protocol overstijgend kunnen handelen. Andere aandachtsgebieden van de PVH zijn de oncologische nazorg en de palliatieve zorg. Deze PVH wordt opgeleid met een kopopleiding/extra modulen na de HBO-V opleiding. De eerste PVH’s stromen vanaf 2020-2021 uit naar de huisartsenpraktijk. Klik hier voor het Competentieprofiel van een PVH.

Lees meer over deze beroepen op youchooz.nl of gerichte informatie en uitleg over het beroep via NVDA.nl