De Stichting Kennisplatform Ergonomie voor Mondzorg (KEM) stelt themadocumenten op met afzonderlijke onderwerpen gericht op verbreding van het kennisaanbod over de wijze van beroepsuitoefening in de mondzorgpraktijk. Deze komen tot stand in een samenwerking met de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen (NWVT). De eerste 6 themadocumenten zijn beschikbaar op de website van de NWVT: www.nwvt.nu/wetenschap.

Wat is de Stichting KEM en wat beoogt de Stichting KEM
In 2015 is de Stichting KEM opgericht in verband met de toenemende druk op het praktijkmanagement. O.a. door de tarieven problematiek, toename van de wet- en regelgeving, druk van kostenvorming, veranderende zorgvraag van patiënten en vele technologische ontwikkelingen. Ook werd toen de Wet kwaliteit, klachten & geschillen zorg (Wkkgz) ingevoerd, gericht op het leveren van zorg van goede kwaliteit. Van belang is daarom een systematische benadering van praktijkmanagement, d.w.z. van de praktijkorganisatie als geheel met een goede samenhang van alle onderdelen. Met als doel het verlenen van effectieve, efficiënte, veilige en patiëntgerichte mondzorg van goede kwaliteit. En tevens bevordering van het welzijn van het mondzorgteam.

Het KEM bestaat uit 9 leden met verschillende kennisachtergronden. Initiatiefnemers voor de oprichting waren: drs. P.A. Engels, prof. drs. O. Hokwerda, drs. R.A.G. de Ruijter en drs. J.A.J. Wouters.

Doel van de Stichting KEM is het bevorderen van een ergonomische aanpak van werkwijze en werkomstandigheden in de  mondzorgpraktijk. Dit heeft betrekking op alle activiteiten die nodig zijn voor het verlenen van mondzorg en een duurzame inzet van het mondzorgteam, wat meer omvat dan alleen de werkhouding. Hierbij wordt uitgegaan van de omschrijving van de ergonomie door de International Ergonomic Association (www.iea.cc). Daarbij worden 3 domeinen onderscheiden:

  • fysieke ergonomie, gericht op o.a. fysieke en visuele aspecten van werkzaamheden, hierbij optredende gezondheidsproblemen, veiligheid en inrichting werkplek;
  • cognitieve of mentale ergonomie, gericht op mentale processen zoals perceptie, informatieverwerking, gebruik geheugen, plannen van activiteiten, nemen van beslissingen, werkbelasting, stress en burn-out;
  • sociaal-organisatorische ergonomie, gericht op optimalisatie van praktijkmanagement met o.a. management, organisatie, communicatie en overleg, team-coaching, workflow etc.

Het KEM streeft naar bewustwording van goede werkomstandigheden en het beschikbaar stellen van onderbouwde kennis hiervoor, zonder hierbij informatie van andere organisaties te willen overlappen. Voor wie zijn de Themadocumenten ontwikkeld Themadocumenten zijn primair bestemd voor tandartsen en mondhygiënisten en in sommige gevallen ook voor preventie-assistenten. De informatie kan echter ook nuttig zijn voor stakeholders die betrokken zijn bij de mondzorgpraktijk. Voor gebruik bij eigen werkzaamheden of om er naar te verwijzen. Adviezen van hen ten aanzien van het vergroten en verbeteren van het kennisaanbod zijn welkom.

Meer informatie
Deze informatie is bedoeld voor een korte introductie. Indien meer informatie wordt gewenst kan contact worden opgenomen met het KEM via het e-mail adres: kemergonomics@outlook.com of via telefoonnummer: 033-2100106

Rolf de Ruijter
Voorzitter KEM

Joseph Wouters
Vicevoorzitter KEM

Oene Hokwerda
Voorzitter KEM 03-15 tot 03-18